logo

 

Služby

 

 

Právo územních samosprávných celků

Komplexní řešení problematiky


    orgánů obcí a měst, jejich kompetencí a vzájemných vztahů
    veřejných zakázek, a to jak z pozice zadavatele, tak z pozice dodavatele
    dotací a veřejné podpory
    zveřejňování a poskytování informací
    uzavírání a zveřejňování smluv
    vymáhání pohledávek (včetně exekučního a insolvenčního řízení)
    řešení pracovněprávních otázek
    řešení otázek spojených se založenými korporacemi a zřízenými organizacemi
    účasti a činností v dobrovolných svazcích obcí

Občanské právo

    sepis a revize občanskoprávních smluv
    poradenství v oblasti věcných práv (vlastnické právo, spoluvlastnictví, věcná
     břemena)

    mimosmluvní závazkové vztahy (náhrada škody, bezdůvodné obohacení)
    správa, vymáhání a zajištění pohledávek
    komplexní servis při převodu nemovitostí vč. poskytování služeb advokátní
     úschovy

    poradenství v oblasti exekucí
    zastupování v řízení před soudy

Obchodní právo

    sepis a revize obchodních smluv
    poradenství v oblasti obchodních korporací (převody obchodní podílů, sepis

     zakladatelských dokumentů, změny v obchodních korporacích, příprava a vedení

     valných hromad apod.)
    správa, vymáhání a zajištění pohledávek
    zastupování v řízení před soudy

Rodinné právo

    úprava poměrů k nezletilým dětem (výživné, svěření do péče)
    výživné
    rozvod manželství
    problematika majetkového práva manželů - SJM (vypořádání, rozšíření, zúžení)
    zastupování v řízení před soudy

Trestní právo

    obhajoba v trestním řízení
    zastupování poškozeného v trestním řízení
    sepis a podání trestních oznámení, příp. jiných podání v trestním řízení

Pracovní právo

    sepis a revize smluv a dalších pracovněprávních dokumentů
    zastoupení v pracovněprávních sporech
    poradenství při vzniku, změně, zániku, pracovněprávních vztahů

Zdravotnické právo

    uplatňování a vymáhání nároků vyplývajících z pochybení při poskytování zdravotní
     péče